Opplæringsplan for betongsjåfører og pumpeoperatører

FABEKO bistår medlemsbedriftene med en veiledning om lover og regler som gjelder for dokumentasjon av kompetanse hos ansatte. Vi har i det følgende fokusert på kompetanse hos sjåfører og pumpeoperatører. Kravene finner vi de de følgende lover og forskrifter og FABEKOs forslag til sjekkliste i opplæringsplan

Arbeidsmiljøloven stiller i § 3-2 særskilte krav for å ivareta sikkerheten ved at arbeidstager gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstager får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Forskrift om utførelse av arbeid § 10 stiller krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

NS-EN 206/NA gir krav til at betongtransportør skal ha tilstrekkelig dokumenterte kunnskaper om betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt dokumentert erfaring fra slikt arbeid. Videre gir standarden krav til at pumpeoperatør skal ha tilstrekkelig dokumenterte kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt dokumentert erfaring fra slikt arbeid. I tillegg kommer krav om kjennskap til lover forskrifter.

Krav til opplæring – ansvarsforhold

Arbeidsgivers plikter:

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt nødvendig informasjon om sikker bruk av det arbeidsutstyret som arbeidstakerne settes til å arbeide med og at det blir gitt den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at arbeidstakerne får informasjon om:

  1. a) bruken av arbeidsutstyr
  2. b) farer ved uregelmessigheter som kan oppstå
  3. c) de forholdsregler som må tas på bakgrunn av erfaringer med bruk av arbeidsutstyret

Arbeidstagers plikter:

Arbeidstakerne skal være kjent med:

  1. a) farer de er utsatt for ved bruk av arbeidsutstyret
  2. b) farer med årsak i arbeidsutstyr i nærheten
  3. c) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i nærheten

Opplæring på maskinutstyr

Personell som er satt til å utføre et arbeid og spesielt betjene maskinen, må ha satt seg inn i de aktuelle lover og forskrifter samt sikkerhetsbestemmelser for bruk av maskinen. Videre må vedkommende ha lest brukerveiledningen for den aktuelle maskinen, og spesielt alt som handler om sikkerhet før arbeidsstart.

Leverandører plikter å gi anvisninger om bruk av maskinen herunder komplett brukerveiledningen for maskinen. Dersom det er uoverensstemmelse mellom opplæringen i forbindelse med A0- og A0S kursene og brukerveiledningen vedrørende bruk av den aktuelle maskinen, er det brukerveiledningen som gjelder.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombud og vises myndighetene på forlangende. Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.

Arbeidsgiver vil derfor til enhver tid ha ansvaret for at arbeidstager er kompetent til å utføre den arbeidsoppgaven som vedkommende er satt til å utføre og videre betjening av aktuell maskin.

Kompetansebevis gjennom Betongopplæringsrådet

Kursene A0 og A0S dekker kravet til teoretisk opplæring gitt i NS-EN 206. Arbeidsgiver må da i tillegg sørge for den praktiske opplæringen og at arbeidstaker får opplæring på aktuell maskin i henhold til instruksjonsbok.

Før utstedelse av aktuelt kompetansebevis er arbeidstager under opplæring og det skal være etablert en opplæringsplan. I denne tiden har arbeidsgiver et spesielt ansvar for arbeidstager og det arbeidet som skal utføres. For betongsjåfører BT (inkl. betjening av transportband BTS) er kravet til praksis satt til 6 måneder. For pumpeoperatør PO er kravet til praksis satt til 12 måneder.

Praksisen skal bestå av relevant praksis der minst halvparten av praksistiden skal bestå av aktuelt arbeid. Aktuell praksis kan være betongsjåfør, pumpeoperatør og blandemaskinoperatør.

Opplæringsplan

Det skal etableres en opplæringsplan som angir hvem som er under opplæring og hvem som er ansvarlig for opplæringen. Det skal angis hva opplæringen består av, dato for når opplæringen startet og når den er planlagt avsluttet.

FABEKO har laget et forslag til sjekkliste for opplæringsplan som også inkluderer kontroll av kjøreopplæring og temaer som er underlagt Vegtrafikkloven.

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden