Coronatiltak på betongfabrikk

I de følgende punktene gir vi råd om hvordan produksjon av betong kan planlegges og gjennomføres for å hindre smitte av COVID-19

Hygienetiltak
Bedriften legger til rette for effektiv håndvask og bruk av hansker tilpasset ulike arbeidsoperasjoner. Iverksett hyppigere rengjøring av de arealer der personer oppholder seg eller har arbeidsoperasjoner. Legg spesiell vekt på hygienetiltak i kontrollrom, spiserom, laboratorier og verkstedlokaler. For å minne om at personell foretar håndvask, kan det være nyttig å ha en enkel alarm som settes til å gi signaler hver 2-3 time.

Bruk smørelass
For å unngå at personell på byggeplassen ikke må jobbe tettere enn minimumsavstand, er det viktig å sikre at pumpeoppdrag gjennomføres med redusert fare for propp i rørgate og slanger. Sjekk alltid at det leveres et smørelass før oppstart av pumping. Dette reduserer sannsynligheten for propp og at flere personer dermed må gripe inn med manuelle tiltak som gjør det vanskelig å holde minimumsavstand. Smørelass er beskrevet i maskinens bruksanvisning og er et viktig sikkerhetstiltak. Smørelass kan for eksempel være med d-maks 16 mm og 25 % redusert. Pumpeoperatør og betongprodusent må forsikre seg at tiltaket gjennomføres og at entreprenør er kjent behovet.

Arbeidssoner
Del inn betongfabrikken i arbeidssoner dersom dette er mulig. Operatør, laborant og sjåfører kan for eksempel holdes i ulike området på fabrikken og kommunikasjon bør skje via telefon og via annen digital kommunikasjon. Vurder om sjåfører kan holde seg i eller i nærheten av bil.

BNL lar utgitt en veileder med smitteverntiltak på byggeplass. Denne kan også benyttes for tilrettelegging av arbeidssoner på betongfabrikk

Handelsdokumenter
Kjøresedler bør utveksles digitalt slik at sjåfør henter disse dokumentene ut uten direkte kontakt med blandeoperatør. Sjåfør signerer kjøresedler selv på byggeplass og overfører disse digitalt til betongfabrikk og kunde. Dersom ikke annet er mulig, tas det bilde av signert kjøreseddel med mobiltelefon.

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden