Betongpumping

FABEKO gir råd for hvordan planlegging og gjennomføring av pumpeoppdrag bør gjøres for å unngå smitte av COVID-19

Hygienetiltak
Pumpebedriften legger til rette for effektiv håndvask for pumpeoperatørene og bruk av hansker tilpasset ulike arbeidsoperasjoner. Utstyr for håndvask bør finnes i betongpumpen. Iverksett hyppigere rengjøring av de arealer der operatørene oppholder seg eller har arbeidsoperasjoner. Legg spesiell vekt på hygienetiltak i bilen, i eventuelle spiserom og verkstedlokaler. Se FABEKOs veileder

Arbeidssoner
Blandeoperatør, betongsjåfører og pumpeoperatører bør ikke komme for nær hverandre og holde en avstand på minimum 4 meter. Dette kan bli endret som følge av myndighetsråd. Kommunikasjon bør skje via telefon og via annen digital kommunikasjon.

Bruk smørelass
For å unngå at personell ikke må jobbe tettere enn minimumsavstand, er det viktig å sikre at pumpeoppdraget gjennomføres med redusert fare for propp i rørgate og slanger. Sjekk alltid at det leveres et smørelass før oppstart av pumping. Dette reduserer sannsynligheten for propp og at flere personer dermed må gripe inn med manuelle tiltak som gjør det vanskelig å holde minimumsavstand. Smørelass er beskrevet i maskinens bruksanvisning og er et viktig sikkerhetstiltak. Smørelass kan for eksempel være med d-maks 16 mm og 25 % redusert. Pumpeoperatør er den som må forsikre seg at betongprodusent og entreprenør er kjent med tiltaket.

Handelsdokumenter
Kjøresedler bør utveksles digitalt slik at sjåfør henter disse dokumentene ut uten direkte kontakt med blandeoperatør eller pumpeoperatør. Sjåfør signerer kjøresedler selv på byggeplass og overfører disse digitalt til betongfabrikk og kunde. Dersom ikke annet er mulig, tas det bilde av signert kjøreseddel med mobiltelefon.

På byggeplassen
Pumpeoperatøren må forholde seg til de tiltak som er iverksatt mot spredning av Koronavirus på den enkelte byggeplassen. Operatøren bør holde seg minimum 4 meter fra andre personer og dette kan bli endret som følge av myndighetsråd. Arbeidere på byggeplassen bes ikke å berøre eller betjene noe utstyr på betongpumpen. Noen ganger vil det være umulig å la dette gjelde enden på pumpeslangen som derfor må vaskes og rengjøres spesielt etter avsluttet oppdrag. Alle må bruke hansker.

Kjøring i andre områder og regioner
Dersom pumper og/eller sjåfører overføres til andre områder eller regioner enn der pumpeoppdragene vanligvis foregår, bør spesielle tiltak vurderes gjennomført. Dette kan være ekstra rengjøring av kjøretøy og utstyr, nye hansker og andre hygieniske tiltak på steder på maskinen som kommer i nærheten av personer.

Utvidet førerrett
Vegvesenet nå gjort tilpasninger for å møte utfordringene i koronakrisen. Alle tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører fikk i april seks måneder lagt til på utløpsdatoen på førerretten. I tillegg åpnes det for godkjenning av kjøretøy med samfunnskritisk betydning

Andre nyheter:

Tilbake til nyhetssiden