Betongtransport

EU-parlamentet vedtok 8. juli 2020 unntak fra regler om kjøre- hviletid for transport av fabrikkbetong. Dette er en del av EUs "mobilitetspakke" som inneholder flere nye reguleringer av transporter. De europeiske reglene må før de blir gjeldende i Norge, bli inkludert i norske lover og regler. Dette arbeidet er iverksatt i Statens Vegvesen men vil nok ta 1-2 år.

Fabrikkbetong som er på veg ut til kunden er en spesialtransport som er avhengig av at lasten kommer fram innen relativt kort tid. Noen ganger vil regler for kjøre- og hviletid for sjåføren bety at tiden underveis øker og dermed også faren for at betongen starter herdingen underveis til byggeplassen. Et unntak for transport av fabrikkbetong ble vedtatt av EU-Parlamentet 8. juli.

FABEKO har kontaktet Samferdselsdepartementet om saken og fikk i januar følgende svar:

"Forespørsel om møte vedr. implementering av EU-parlamentets mobilitetspakke med fritak for bruk av fartsskriver i kjøretøy som brukes til levering av fersk fabrikkbetong
Samferdselsdepartementet viser til henvendelse av 24. september 2020 vedrørende den delen av mobilitetspakken som ble vedtatt i EU i juli 2020. Vi er oppmerksomme på at ny forordning 1054/2020 bl.a. gir medlemsstatene mulighet for å frita kjøretøy som brukes til levering av fersk fabrikkbetong (ferdigbetong) fra krav til kjøre og hviletid og bruk av fartsskriver.
Forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet er i samarbeid med Statens vegvesen i gang med arbeidet med å innlemme de nye reglene i EØS-avtalen og gjennomføre nødvendige regelendringer nasjonalt. I denne prosessen vil også den nye unntaksmuligheten for ferdigblandet betong bli vurdert, og innspillet deres vil bli tatt i betraktning i det videre arbeidet.
Vi takker for innspillet og vil komme tilbake til et eventuelt møte på et noe senere tidspunkt."

FABEKOs europeiske medlemsorganisasjon ERMCO har i flere år arbeidet for at transport av fabrikkbetong skal omfattes av spesielle regler da en stor andel av sjåførens arbeid består i lossetid på byggeplass og ikke ordinær kjøretid.

FABEKO minner imidlertid om at andre regler for sjåførers maksimale arbeidstid fremdeles vil stå uforandret. Vi mener bedriftene må jobbe for at unntaket for regler om kjøre- og hviletid kun skal benyttes der det er strengt nødvendig for å få lasten sikkert fram til byggeplassen.

EUs mobilitetspakke er svært omfattende og endringen med unntak fra Regulation no. 561/06 for transport av fabrikkbetong ligger i paragraf 13.

Vi minner om unntaket for kjøre- og hviletidsbestemmelser for rene betongpumpebiler som har vært gjeldende fra 2007:

Betongpumper:

Rene betongpumper (ikke kombipumper!) er unntatt fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene (EU-forordning (EF) 561/2006). Et argument har vært at rene betongpumper ikke frakter gods eller personer, og at transport av disse bilene stort sett består av forflytning av pumpen mellom byggeplasser eller mellom pumpeoperatør og byggeplass. Det meste av tiden står de rene betongpumpene stille på byggeplass, og kan derfor sidestilles med andre anleggsmaskiner.
Statens vegvesen - Vegdirektoratet kom i 2007 til den samme konklusjon som oss - nemlig at de rene betongpumpene ikke er omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. FABEKO fikk da et brev fra Statens Vegvesen som du finner nedenfor. Vi anbefaler alle som har slike betongpumper å skrive ut brevet, lese det nøye, og ha det liggende i betongpumpene i tilfelle det skulle oppstå en diskusjon med de lokale veimyndigheter eller politi.

Kombipumper:

Vi understreker at kombipumpene er omfattet av kjøre- og hviletidsbestemmelsene på samme måte som betongbiler. Kombipumper skal ha fartsskriver i kjøretøyet og krever at fører skal ha sjåførkort.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]