Retningslinjer for sedimenteringsanlegg

En ny forskrift om betongproduksjon er nå kommet på høring med frist for tilbakemeldinger 1. desember 2021. De nye reglene vil  inneholde krav som påvirker hvordan vaske- og sedimentasjonsanlegg på betongfabrikkene utformes.

De første retningslinjene for sedimentasjonsbasseng på betongfabrikker ble utarbeidet for FABEKO av Norconsult i 1998. Disse rådene har blitt benyttet av FABEKOs medlemmer i mange år og fabrikkene har gradvis tilpasset sine vaske- og sedimentasjonsanlegg til nye krav og regler fra miljømyndighetene og til egne mål som en del av fabrikkenes miljøsertifisering. Den nye forskriften som nå kommer, setter nye krav til vannutslipp. Bransjens vei inn i sirkulærøkonomien skaper også behov for endringer i design av fabrikkenes behandling av vann og restmaterialer.

Informasjon om effekten av de nye forskriftene har i 1. halvår 2021 blitt kommunisert med medlemmene gjennom nettmøter. Den nye forskriften er nå kommet på høring fra Miljødirektoratet med frist 1. desember 2021. FABEKO inviterer medlemmer til å delta på nettmøte tirsdag 12. oktober klokken 1400 der dokumentet som er sendt ut på høring blir diskutert.

Representanter fra Miljødirektoratet besøkte BetongØst og Unicon i august for å få innblikk i utfordringer og muligheter.

FABEKO minner om at de opprinnelige retningslinjene fra 1998 ikke alltid møter dagens- og morgendagens miljøkrav. Disse retningslinjene er derfor trukket tilbake og FABEKO vil revidere disse så snart innholdet i de nye forskriftene er klart. Fabrikker som skal bygge nye vaske- og sedimentasjonsanlegg må derfor inntil videre prosjektere disse i henhold til lokale forhold og krav fra lokale myndigheter.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]