Ølen Betong Gismarvik

Målet om null avfall og full sirkularitet på betongfabrikk skaper nye muligheter for leverandører av utstyr og hjelpestoffer. Leverandørene av betongfabrikker har mulighet for å levere hele fabrikken inkludert resirkuleringsanleggene.

Betongfabrikkene har prøvd ut forskjellige tekniske løsninger for vask av biler og utstyr med tilhørende gjenbruk av reststoffer fra betongproduksjonen. Vi ser imidlertid at de nye resirkuleringsanleggene ofte prosjekteres av andre enn de som leverer utstyret for betongproduksjonen. FABEKO mener dette kan gjøres bedre dersom leverandørene ser nytt på de tekniske planene for hele fabrikkene.

Full sirkularitet
Moderne betongfabrikker må ha arealdisponering og tekniske løsninger som inkluderer resirkulering av råstoffer i tillegg til betongproduksjon. Fabrikkene må blant annet inkludere effektive vaske- og sedimentasjonsanlegg med mulighet for kontroll av pH og mengde suspendert stoff i utslippsvann. Fabrikkenes resirkuleringsanlegg må også være tilrettelagt for gjenbruk av vann og tilpasset drift i både sommer- og vinterhalvåret.

Kompetansedeling
For å sette lys på de beste løsningene inviterer FABEKO til kompetansedeling i betongbransjen. Torsdag 2. desember var vi sammen med representanter fra medlemsbedriftene på besøk hos Ølen Betong på deres moderne fabrikkanlegg i Gismarvik som ligger øst for Haugesund. Målet med arrangementet var å få se hva de har fått til for total sirkulær produksjon. Besøket viste resultatene av et tett og godt samarbeid mellom Mapei og Ølen Betong.

Gismarvik – en suksesshistorie
I Gismarvik møter vi ansatte som er veldig engasjerte og som har en ledelse og lokalitet som legger til rette for å oppnå høye mål. Bemanningen på fabrikken er motiverte og får gode arbeidsvaner da mye av arbeidet er basert på nye tanker og teknikker. Fabrikken har laget klare prosedyrer for hva sjåfører skal gjøre når de returnerer fra byggeplass med betongrester i tromlen. Etter kort tid har dette blitt innøvd og tar sjeldent mye mer tid enn tradisjonell vask. Dette er viktig da sjåfører ofte har lange dager og ønsker selvfølgelig å komme seg hjem til familien.

Tørrvasking
Prosedyrene beskriver blant annet metode for tørrvasking av betongtrommel på betongbil for å omgjøre slam og betongrester i trommelen til granulat for gjenbruk som råstoff i betongproduksjonen.
Tanken å bruke så lite vann som mulig til å vaske biler og utstyr. Det vil nå snart foreligge en ny forskrift for betongproduksjon som kort fortalt gir store begrensninger på utslipp av vann. For å begrense vannforbruket, bruker de i Gismarvik en tørrvask-teknikk av betongtromlene på bilene.
Tørrvasken produserer resirkulert tilslag (granulat) som igjen kan blandes med overskudd av finstoff fra vaskeanlegget (betongslam) i flere runder for produksjon av enda mer resirkulert tilslag. På denne måten vil alt slam til syvende og sist bli ‘oppbrukt’ og behovet for å kjøre vått slam på deponi blir borte.

Reduserte kostnader
Tørrvask gir store kostnadsbesparelser for bedriften samt at det blir en total resirkulering og null avfall. Dette gir en stor reduksjon av antall m3 som må kjøres til godkjent deponi.
Fabrikken resirkulerer også alt vaskevann fra sedimentasjonsbassengene tilbake i produksjon da det ikke er mulig å unngå vask totalt sett. Pumpetrau og skovlene bak på betongbilene samt enden på renna er eksempler hvor det kreves bruk av noe vann. Ølen Betong har satt mål på mellom 30 og 70 liter vann for vask av trommel. Fabrikken har god kontroll og forutsigbarhet på produksjon av ny betong med resirkulert vann og tilslag. Inntil videre vil imidlertid enkelte betongtyper ha begrenset mulighet for gjenbruk av råstoffer.

Null avfall hos alle?
Mange fabrikker har valgt å sitte litt på gjerdet for å vente på at systemene er ferdig utviklet før de selv tar tak i teknologien. Løsningene er nå kommet så langt at det ikke er stor grunn til å vente lenger. Det er naturlig at bedrifter er usikre på hva de trenger å investere av utstyr og hvilke kostnader dette innebærer. Det vi nå ser på betongfabrikkene er at investering i moderne miljøløsninger med resirkulering blir tjent inn igjen fra besparelser i deponikostnader.

Ny veileder
FABEKO har ambisjon om å få på plass nye veiledere til hvordan et moderne vaske- og resirkuleringsanlegg bør designes etter nytt regelverk. Dette vil naturlig være et mulighet for de som i dag leverer betongproduksjonsanlegg. Vi ønsker oss en nær dialog med leverandørene i denne prosessen og er trygge på at de vil gripe mulighetene.

Vinterdrift
I Norge har vi spesielle utfordringer for effektiv drift av vaske- og resirkuleringsanlegg på vinteren. I samarbeid med leverandørene må bransjen utvikle robuste anlegg som sikrer jevn drift av resirkuleringsanleggene også i minusgrader og med de skiftene værforholdene vi har i ulike deler av landet. Dette krever utvikling av- og investeringer i ny teknologi. Mange betongfabrikker vil ha behov for større arealer enn i dag og dette krever både tid og penger.

Det grønne skiftet er her
Vi ser fram til å få på plass avklaringene i forskriften om betongproduksjon men vi ser allerede nå hvilke vei bransjen må gå. Det er bare å komme i gang med tiltakene som fører fram til full sirkularitet.
Ølen Betong i Gismarvik har, sammen med de andre medlemsbedriftene i FABEKO, et mål om å være lønnsomme. Bedriftene skal være kunde- og markedsorientert og dette innebærer å være miljøbevisst.

Foto: Ølen Betong

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]