Uttalelse fra Fabeko

Miljødirektoratet har utarbeidet et forslag til nytt kapittel i forurensningsforskriften som behandler forurensning fra betongproduksjon. FABEKO og mange andre sendte inn uttalelser innen fristen 1. desember. Vi venter nå på endelig tekst i forskriften. Fabekos uttalelse kan lastes ned via denne siden.

Miljødirektoratet opplyser at de har ferdigstilt forskriften i 9. mars 2022 og denne ligger i departementet for fastsettelse. Vi forventer at denne forskriftsteksten blir publisert etter påske og vil gå ut med mer informasjon så snart den foreligger.

Bakgrunn

Vegen fram til denne forskriftsteksten startet i tilsynsaksjonen som ble gjennomført på betongfabrikker i 2016. Med bakgrunn i rapportene fra disse tilsynene, satte FABEKO i gang et arbeid for å hjelpe medlemmene å lukke de avvikene som var avdekket. Forslag til tiltak ble presentert i FABEKOs miljømøter i 2018 og 2019 og førte fram til en revisjon av FABEKOs veileder "Miljøstandard for betongproduksjon" i 2019. FABEKOs miljøkomite har vært sentral i dette arbeidet og vi takker alle ressurspersonene i medlemsbedriftene som har bidratt.

Fra Fabeko-veileder til forskrift

I Miljødirektoratets rapporter fra 2016 ble det nevnt at de vurderte å innføre felles bransjeregler i form av en forskrift. De viste da til tilsvarende reguleringer for asfaltfabrikker og pukkverk. Miljødirektoratet sendte et foreløpig utkast til FABEKO i desember 2020 og vi har deretter gjennomført åpne arbeidsmøter med medlemmene for å formidler bransjens synspunkter i prosessen fram mot en forskriftstekst. Vi mottok forskrift på høring i slutten av september med frist for uttalelse 1. desember.

Takk for god bistand

Vi takker alle medlemmer som har bidratt aktivt i arbeidet og håper våre synspunkter blir tatt til følge i den endelige forskriften. Vi har utvekslet våre synspunkter med både Byggevareindustrien og Regelrådet for å gi Miljødirektoratet et svar som sikrer at alle forhold rundt den nye forskriften er belyst.

Les mer aktuelt her
  • Markedsblikk høsten 2022

Markedsrapport oktober 2022

20/10/2022|0 Comments

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2022 Prognosene for fabrikkbetong i denne rapporten er basert på aktivitetsprognoser fra 14. september. Det var særlig veisektoren som var ventet å sørge for investeringsveksten framover, [...]