Betongslam som jordforbedringsmiddel

Betongslam – fra avfall til nytteprodukt.
Betongslam har lenge vært en utfordring for betongbransjen. Nå viser det seg at restproduktet kan brukes til å kalke jord og dyrkbar mark.   

Til nå har det vært vanlig å levere betongslam fra betongbiler og blandeanlegg til et godkjent mottak. Dette er ikke en ideell løsning, hverken av hensyn til ressursbruk eller miljø. Fabrikkbetongbransjen i Norge, som i mange år hatt fokus på miljø, mener at betongslammet er en ressurs som bør utnyttes.

Bioforsk fikk derfor i oppdrag fra FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening å finne ut hvor egnet betongslam er som jordforbedringsmiddel. Forsøksresultatene viser at betongslam med enkle grep gjøres om fra et problematisk restprodukt til et verdifullt og effektivt jordforbedringsmiddel – til glede for både betongprodusenter som ønsker å blitt kvitt restproduktet og jordbrukere som trenger kalk til å forbedre jorda. Det har et lavt innhold av tungmetaller og gir god kalkingseffekt.

En av FABEKOs medlemmer har fått registrert betongslam som et jordforbedringsmiddel hos Mattilsynet.

Fakta om betongslam

  • Betongslam består av de faste partiklene som legger seg på bunnen i sedimenteringsanlegget, primært sementpartikler og finpartikler fra sand og stein.
  • Karakteristisk for betongslammet er at det har en høy pH-verdi og inneholder mye kalk fra sementen.
  • Forskningsresultater viser at betongslam gir samme eller bedre kalkvirkning enn kalk man får kjøpt i butikken.
  • Resultatene fra måling av tungmetaller i betongslammet viser at innholdet generelt er lavt. Tungmetallinnholdet i betongslammet ble vurdert opp mot krav til innhold av metaller og mengde slam tillatt brukt i Forskrift for bruk av avløpsslam og kompost. Av de tre betongfabrikkene det ble tatt slamprøver fra, falt to i Klasse 0, dvs. det kan brukes til jordbruk uten restriksjoner, mens en grunnet innholdet av kobber falt inn under Klasse 1, dvs. maksimalt 4 tonn tørrstoff pr. dekar og 10 år.

 

Utfordringen som ikke er endelig løst i prosjektet, er å finne en metode for effektiv og jevn spredning av betongslam. Dette kan for eksempel skje ved at en blander betongslam inn i husdyrgjødsel, enten i gjødsellageret eller i vogna en bruker til utkjøring av gjødsel. På den måten kan en også oppnå å redusere kostnadene ved spredningen i en arbeidsoperasjon.

FABEKOs medlemmer oppfordres til å kontakte lokale bønder og utføre forsøk på spredning av betongslammet sammen med vanlig husdyrgjødsel. Her ligger det muligheter for å utnytte betongslammet som et nytteprodukt – og kanskje få lønnsomhet ut av det?

For mer informasjon, kontakt FABEKOs administrasjon.

Les artikkel om betongslam
Les rapport «Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller»
Les rapport «Betongslam som tilsetning til jord ved dyrking av raigras og rødsvingel»