Klyngesamling om betong og miljø

Klyngesamling om betong og miljø
Betongklyngen N3C arrangerte 12. desember en samling med resirkulering og gjenbruk av betong som hovedtema.
En bredt sammensatt forsamling delte kompetanse og ideer for hvordan vi skal møte EUs mål om gjenbruk og gjenvinning av det som i dag betegnes som avfall. Dette uttalte målet betyr at vi innen 2020 skal gjenbruke eller gjenvinne minimum 70% av ikke-farlig avfall fra bygge- og anleggsbransjen.

For å konkretisere utfordringene ble prosjektet for riving og gjenoppbygging av Parken Ungdomsskole i Narvik presentert. Et annet stort og sentralt gjenbruksprosjekt er «Ny by- ny flyplass» i Bodø som vil frigjøre store mengder knust betong.
FABEKO mener Betongklyngen N3C vil ha en sentral plass i utviklingen av framtidsrettede prosesser for behandling og gjenbruk av betong. Vi er derfor medlem av klyngen og vil aktivt bidra med innspill og prosjektinitiativer i tiden framover. På klyngesamlingen presenterte teknisk sjef i FABEKO, Espen Kurås hvordan FABEKOs miljøkomite jobber med gjenbruk av betong og restmaterialer fra betongproduksjon. FABEKOs tidligere teknisk sjef Tommy Cielicki ledet en paneldebatt der foreleserne fikk gitt sine forslag til veien videre mot EUs mål.
Programmet og deltagerne er tilgjengelig her

Om Betongklyngen N3C
N3C ble torsdag 8. november tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet ARENA Clusters. Betongklyngen kom igjennom nåløyet som eneste nordnorske søknad. Klyngen har i alt 43 medlemmer og har som ambisjon å bli et verdensledende innovasjons- og kompetansemiljø for bygg og betongarbeid i kaldt klima. Blant medlemmene i Betongklynger er store og små bedrifter i hele verdikjeden fra Trøndelag og Nord-Norge, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
«Målet på sikt er å kunne bygge i betong hele året med lik kvalitet og med reduserte klimautslipp. Dette vil bidra til økt effektivitet og lønnsomhet for hele verdikjeden – fra byggherre til entreprenør. Bygging i kaldt klima er aktuelt i store deler av verden, og potensialet for å levere løsninger langt utenfor landets grenser er store,» sier prosjektleder for klyngen Geir Frantzen i KUPA.

Klyngeprosjektet har en god kopling mellom akademia og næringsliv. Innenfor rammen av prosjektet gjennomføres blant annet følgende aktiviteter:

• Måle- og dokumentasjonsarbeid for bruk av vannbårent varmesystem i betong.
• Resirkulering og gjenbruk av betong, knyttet opp mot prosjektet Ny By Ny Flyplass i Bodø
• Utvikling og gjennomføring av arktisk tilpassede betong-kurs med bl.a. UIT og Narvik VGS/OPUS.

«For å møte den sterke veksten i bygge- og anleggssektoren i et tøft, kaldt og skiftende klima, er det helt avgjørende med samarbeid og smartere løsninger. Sammen med lange transportavstander, store snømengder og mangel på dagslys, gjør dette betong- og byggearbeid spesielt utfordrende. Alle disse faktorene representerer utfordringer som krever både forskning og innovative løsninger for at sikkerhet, fremdrift og kvalitet på arbeidet skal ivaretas. Å få status som klynge i klyngeprogrammet gir både finansiering og mulighet for økt konkurransekraft gjennom utvikling av nye metoder og produkter,» avslutter en fornøyd prosjektleder Geir Frantzen.