Miljøworkshop for FABEKOs medlemmer

Rundt 40 personer deltok på FABEKOs miljøworkshop på Gardermoen 12. juni. Bakgrunnen for samlingen var Miljødirektoratets tilsynsaksjon på betongfabrikker høsten 2016 og formålet var å samle bedriftene og bringe til torgs felles utfordringer og eksempler på gode løsninger.

Hovedinntrykket fra workshopen er at FABEKOs fikk mange gode innspill til videre arbeid for medlemmene og at deltakerne fikk gode ideer og løsninger med seg hjem.

FABEKO har etablert en arbeidsgruppe som behandler innspillene og vil komme med anbefalinger og eksempler i løpet av høsten. Foreløpig pr juni 2017 ser det ut til at det er følgende eksempler som medlemmene i FABEKO etterspør:

Slam/vaskevann

·        prøvingsplan og resultater fra analyse av slam/vaskevann

·        utslippstillatelser og grenseverdier

·        innhold av stoffer det er analysert på og nivåer som er registrert

·        prosedyrer for prøveuttak av slam/vaskevann

·        registrering av avvik og korrigerende tiltak ved avvik i forbindelse med utslipp

Internkontroll

·        internkontroll som inkluderer produksjon, transport og levering av betong

·        gjennomføring av risikoanalyse

·        fungerende og effektiv avviksbehandling med korrigerende tiltak

Avfallshåndtering

·        håndtering av returbetong og andre betongrester slik at mest mulig av denne gjenvinnes til salgbare produkter

·        håndtering av næringsavfall herunder betong som ikke gjenvinnes

·        håndtering av spesialavfall herunder betong som inneholder plast

Andre punkter som er kommet fram så langt

Returbetong med plastfiber er et potensielt avfallsproblem og FABEKO vurderer hvilke anbefalinger som bør etableres. Bestiller må varsles om at de er avfallsbesitter.

Det kan med fordel etableres flytdiagram for både vaskevanns- og avfallsbehandling der bedriftene får tips til hvordan de skal forholde seg til de ulike bruksområdene og hvilke regler som gjelder.

Det er kommet inn råd om at man i risikoanalysen bør begynne med konsekvensvurdering før vurdering av sannsynlighet.

Dersom du har innspill til arbeidsgruppen kan disse sendes til Tommy på tc@fabeko.no