Vi vil rive ned gamle myter om betong

Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Mange har sikkert fått med seg artiklene fra den svenske miljøundersøkelsen som viser at det ikke er vesentlige forskjeller mellom å bygge med tre eller betong når de samme forutsetninger legges til grunn. Vi vil gjerne rive ned gamle myter om betong og løfte fram de gode eksemplene.

Anders Johansson, assisterende markedsområdesjef for bolig i Riksbyggen, innrømmer at konklusjonen kom som en liten overraskelse. De hadde lite vitenskapelig kunnskap på dette området, og engasjerte derfor Sveriges fremste forskere for å få gode svar på hvilke klimagassavtrykk alternativene betong og tre ville gi i boligprosjektet Brf Viva i Gøteborg. Betong og tre kom overraskende likt ut.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har dokumentert bygningers energi- og klimaegenskaper med ulike bæresystemer og ulike materialvalg. Rapporten er tilgjengelig via Cementas hjemmeside.
I Norge er det fremdeles mange som på generelt grunnlag hevder at bygging i tre er mer miljøvennlig enn stål eller betong.
Vi ser ofte at sammenligninger mellom materialene er basert på ordinær standardbetong uten spesielle miljøkrav mens opplysninger om treprodukter er bygget på spesifikke produksjonsdata for produkter som er optimalisert med hensyn til miljøegenskaper.

Et slikt eksempel finner vi i en studie av klimagassutslippene for bygging av Ullerud Helsebygg i Frogn, som er en del av en masteroppgave ved NBMU på Ås. Rapporten konkluderer med at stål og betong har høyere utslipp dersom en ikke benytter representative og lavere norske verdier for betong og heller ikke tar hensyn til at massivtreproduktene er kjørt inn helt fra Østerrike. Ved å bruke representative verdier for både tre og betong ville forskjellene mellom de to materialtypenes klimaegenskaper bli sterkt redusert, muligens bli helt borte, ifølge rapporten.

Hvor utgangspunktet er som galest –

Energi- og miljørådgivere hos Asplan Viak og fageksperter innen LCA har nå kommet ut i media og kommentert at tre og betong ikke alltid er like gode. Ja dette er hovedpoenget med å gjennomføre en riktig miljøprosjektering. Vi må legge faktiske forutsetninger til grunn, der både miljøforhold, materialeffektivitet, robusthet, levetid, komfort og sikkerhet er med i vurderingen, i tillegg til økonomi.
Konklusjoner basert på ulike forutsetninger i sammenlignende undersøkelser gjør at kunder blir ført bak lyset og velger løsninger som vil vise seg å ikke være bærekraftige. Man blir forledet til å tro at det foreligger vitenskapelig nøytral dokumentasjon bak mange av markedsføringskampanjene som får plass i media. Det er lett å kaste rundt seg med argumenter om at ett produkt er mer miljøvennlig enn et annet. Det ser vi også i andre bransjer. Det gis inntrykk av at det er store forskjeller i miljøegenskaper og at miljøvennlig er det samme som bærekraftig.

 

Fakta på bordet

Både byggebransjen og samfunnet som helhet er best tjent med faktabaserte miljøvalg.
For ferdigbetong kan optimalisering blant annet innebære at man velger lavkarbonbetonger, fleksible bæresystemer med lang levetid, lavt materialforbruk med spennarmering og høy betongstyrke. Vi anbefaler også at knust betong fra gamle konstruksjoner brukes i gabioner langs veger og i parker og disse vil ta opp CO2 fra luften i mange år framover. Basert på fakta om de enkelte betongløsningene vil det være enklere å gjøre riktige miljøvalg.

 

Betongbransjen har jobbet kontinuerlig med utvikling av miljøvennlige betongprodukter. Norske fabrikkbetongprodusenter kan fremlegge EPDer som dokumenterer miljøegenskapene for nær sagt samtlige produkter- inkludert transport til byggeplass. Vi har valgt å fokusere på egne produkters egenskaper fremfor å bruke udokumenterte argumenter mot andre materialer.

 

Vi advarer mot bruk av sammenlignende argumentasjon uten at det legges fram tilstrekkelig dokumentasjon der også forutsetningene er klargjort. Det er naturlig at mennesker gjør seg opp meninger basert på egne følelser for det ene eller det andre. Disse baseres ofte på hva en blir fortalt i media og personlige preferanser. Det påligger derfor et særlig ansvar på de profesjonelle i byggenæringen om ikke å spre villedende miljøargumentasjon.

Vi ønsker å løfte fram de beste løsningene og legge til grunn for helhetlige og gode valg gjennom programmet BETONGløftet. De som vil være med kan henvende seg på betongloftet.no.