Sertifisering fra Kontrollrådet- en faktaboks om ansvaret

For brukere av byggevarer ligger det et ansvar å sikre at det benyttes byggevarer som oppfyller kravene i forskriftene. Dette gjelder spesielt de foretak som sitter med ansvarsrett for ulike prosesser i den enkelt byggesak, for eksempel prosjektering og utførelse av det enkelte byggverk. Dette er kravene til dokumentasjon av byggevarer som omsettes og brukes i byggverk i Norge:


Krav til dokumentasjon av byggevarer i Norge er regulert gjennom «Forskrift om omsetning og bruk av produkter til byggverk (DOK)». Forskriften tar for seg følgende produkter;
• Produkter med krav til CE-merking gjennom dokumentasjon iht. en europeisk, harmonisert standard eller Teknisk godkjenning (EAD), hvor produktegenskapene er angitt i en Ytelseserklæring.
• Øvrige produkter hvor det enten ikke stilles krav til CE-merking eller at man foreløpig ikke er ferdig men en harmoniserte europeiske standard.

Felles for begge disse tilfellene er at det for produkter med betydning for sikkerheten i en konstruksjon, kreves at produsenten skal ha en sertifisering fra et teknisk kontrollorgan opp mot den standard eller spesifikasjon produktet er fremstilt i henholdt til.
Det er produsentens ansvar å sørge for at dette kravet er oppfylt ved produksjon og salg av slike produkter samt at det utarbeides en Ytelseserklæring (CE-merking) eller en Produktdokumentasjon som skal følge produktet når det omsettes i Norge. Dersom en produsent ikke har sørget for å ha dette i orden gjort, bryter produsenten kravet i forskiften og omsetningen vil i utgangspunktet være ulovlig.
I tilfeller med manglende dokumentasjon eller sertifisering, er det Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som er tilsynsmyndighet og har mulighet for å gripe inn og treffe tiltak i forhold til produsenter som ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. Mener man at en produsent ikke har dette i orden, kan man rapportere slike tilfeller inn til DiBK som vil forfølge dette videre overfor den aktuelle produsenten. I tillegg til dette gjennomfører også DiBK planlagte markedstilsyn innenfor utvalgte produktgrupper.

For brukere av byggevarer ligger det også et særskilt ansvar i forhold til å sikre at det benyttes byggevarer som oppfyller kravene i DOK. Dette gjelder spesielt de foretak som sitter med ansvarsrett for ulike prosesser i den enkelt byggesak, for eksempel prosjektering og utførelse av det enkelte byggverk.

Sertifisering av fabrikkbetong
For fabrikkbetong har bransjen i 50 år vært underlagt sertifisering fra Kontrollrådet. Grunnlaget for sertifisering er at produsentene oppfyller kravene i standarden NS-EN 206 og som produktdokumentasjon har bilene som leverer betongen med en følgeseddel som angir hvilken kvalitet som er levert kunden. Kontrollrådet har også en oppdatert oversikt på sin hjemmeside www.kontrollbetong.no, hvor de som ønsker kan finne ut hvilke produsenter som til enhver tid er sertifisert og således oppfyller kravene i DOK.