Sikkerhet ved betongtransport og pumping

FABEKOs medlemsbedrifter arbeider for å forbedre sikkerhet i bedriften hver eneste dag med mål om null alvorlige hendelser og skader. De største farene oppstår ved transport av betong fra betongfabrikk til byggeplass og under pumping av betong på byggeplassen. De alvorligste uhellene de siste årene skyldes utforkjøring og velt med betongbil.


Ansvaret for opplæringen ligger hos bedriftene ved at de skal sikre at tilstrekkelig opplæring av de ansatte for de oppgaver de skal gjøre og med det utstyret de skal benytte i arbeidet. I denne forbindelse viser vi til «Forskrift om utførelse av arbeid» som i § 10-2 har et bestemmelse om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.
«Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i § 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.»

YSK- yrkessjåførkompetanse

Minimumskravene til sjåførene ligger i Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften).  Denne setter krav til både grunnutdanning og pålagt etterutdanning. Denne yrkessjåførkompetansen (YSK) skal ivareta sikkerhet ved godstransport.

Tilleggskompetanse som betongsjåfør og pumpeoperatør

For å gi tilleggskompetanse rundt betongtransport er det utarbeidet ulike kurs som bedriftene kan benytte som en del av opplæringen. Noen av disse kursene gir kompetansebevis som kan utgjøre en del av den dokumenterte opplæringen. Vi gir her en oversikt over noen av de kursene som arrangeres for transport og pumping og som i dag benyttes av FABEKOs medlemsbedrifter

Kurs etter Betongopplæringsrådets (BOR) retningslinjer:

(A0) Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Målet er å møte kompetansekrav i betongstandarden NS-EN 206:2013+NA:2017. Denne standarden konsentrerer seg om tekniske forhold for betong som byggemateriale og har ikke konkrete beskrivelser av sikkerhetstiltak for personer eller utstyr. Sikkerhetsopplæring for godstransport forutsettes dekket gjennom YSK. Sammen med dokumentert praksis vil gjennomført A0-kurs med bestått eksamen gi kompetansebevis i klasse BT (Betongtransport) eller BTS (Betongtransportør med transportbånd)

(A0S) Sikkerhetskurs for båndbilsjåfør og pumpeoperatør. Målet er gi opplæring i sikker bruk av dette utstyret slik at ingen personer eller utstyr kommer til skade eller og at uønskede hendelser ikke oppstår. Sammen med dokumentert praksis og utstedt kompetansebevis BT eller BTS, vil gjennomført A0S-kurs med bestått eksamen gi kompetansebevis PO (Pumpeoperatør)

FABEKO deltar i 2019 i arbeidet med å revidere kursplanen for både A0- og A0S-kurs for å sikre at deltagerne oppnår den kompetansen som kreves. Les mer på BORs hjemmesider

Byggeplassens sikkerhetskurs

FABEKO har lenge arbeidet for å få etablert felles sikkerhetskurs som aksepteres på alle bygge- og anleggsplasser. Vi støtter nå denne prosessen gjennom de initiativer som byggebransjen har tatt ved å etablere «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg» (SfS BA). FABEKOs mål ble bla framsatt på workshop med tittelen «Hvor trykker skoen?» som ble arrangert av SfS BA 21. mai 2019. Arbeidet med å få på plass et felles sikkerhetskurs har pågått over flere år og hovedutfordringene har vært todelte:

  • Det er krav om sikkerhetskurs fra både byggherrer og entreprenører. Disse kravene er ofte ikke samkjørte og det er ikke alle typer sjåfører og transporttjenester som er omfattet av kurskrav
  • Det kreves korte lokale kurs eller oppmøter for å ivareta de sikkerhetsforholdene som gjelder på hver byggeplass som for eksempel høyspent, spesielle grunnforhold og spesifikke byggeplasspesifikke regler

For det første kurset (1.) er det FABEKOs hovedmål å få på plass felles holdningsskapende sikkerhetskurs som gjelder over alt på alle byggeplasser slik at det kun er en informasjon om spesielle lokale forhold som gjelder for den enkelte byggeplassen (slik som angitt i punkt 2). SfS har nå mål om at et felles sikkerhetskurs (1) skal presentere for bruk etter EBAs HMS-konferanse i november 2019. De legger opp til ett nettbasert kurs som kan gjennomføres på 30-60 minutter.

Arbeidsvarslingskurs

Statens Vegvesen har krav om «arbeidsvarslingskurs» i klasse 1 for sjåfører som må ha kjøretøy parkert på/langs veg for utførelse av oppdrag. Dette kravet har bakgrunn i at det er sjåførens ansvar å forsikre seg om at det er utført tilstrekkelig skilting/arbeidsvarsling. Selv om det ikke er sjåførens ansvar å skilte, mener SVV at man må ha tilstrekkelig kunnskap om riktig arbeidsvarsling for å kunne forsikre seg om at det er gjort riktig. Vi avventer en revisjon av disse kursene og håper disse kursene innen rimelig tid kan gjennomføres på nettet.

Sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler

FABEKOs kontrollordning kom i gang i 2006 fordi disse maskinene og kjøretøyene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i bruksforskriften, noe bransjen mente de burde vært. Kontrollordningen bygger på FABEKOs bransjestandard for ”Dokumentert sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler”, og er et tilbud til bedriftene for å sikre oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid». Les mer om dette her