Den miljømessig mest effektive formen for ombruk av materialer og produkter er å ikke rive men å ombruke konstruksjonen. I dag er det for lite kunnskap om hva som kjennetegner bæresystemer som gir lang levetid. Betong har i dag svært lang levetid. Det er som oftest mangelfull fleksibilitet i design som gjør at det skapes unødig store avfallsmengder fra rivning. Dersom den som tegner og beregner tar hensyn til hvilke akse- og bæresystemer som sikrer lang levetid, har vi et svært effektivt design for ombruk.

Et bygg kan gjennomgå mange ombygginger og tilpassinger til nye bruksområder dersom den som designer bæresystemet er dyktig. Det kan komme stilretninger der brukeren ønsker en annen fasade, en annen bruk av takarealene eller ønsker å skifte ut varme- og ventilasjonsanleggene. Romfordeling og -plassering er vel noe de fleste alltid vurderer med jevne mellomrom. Den siste pandemien har satt nytt fokus på fleksibilitet for innvendig seksjonering. Et lite fleksibelt bæresystem kan lett oppfattes som flaskehalsen og skaper dermed et avfallsproblem. De følgende grepene kan bidra til et godt design som sikrer ombruk av bæresystemer og lang levetid for konstruksjonen.

Store søyleavstander
Ved å bruke spennarmert betong vil konstruktøren få mulighet til å øke spennvidder i bæresystemet og øke fleksibiliteten i innredning.

Redusert byggehøyde
Plasstøpt etterpent og fiberarmert betong gir konstruktøren nye muligheter med reduserte dekketykkelser og dermed lavere byggehøyde pr etasje. På denne måten kan effektivt bruksareal økes uten å påvirke arealbruk på tomt eller øke byggehøyden.

Lavt materialbruk
Plasstøpt etterpent og fiberarmert betong gir konstruktøren nye muligheter med reduserte dekketykkelser, færre søyler og dermed lavere materialbruk. Bruk av bobledekker reduserer også betongforbruket og gir et lettere bygg. Lavere materialforbruk og vekt gir også besparelser i fundamentering.

Flate undertak i etasjeskille
Valg av løsninger med flate undertak i etasjeskiller gir stor fleksibilitet for å flytte innervegger og tekniske installasjoner og tilpasse bygget til ny bruk.

Utkraget dekkekant
Ved å føre etterspente betongdekker ut og forbi ytterste søylerad, gir bæresystemer stor fleksibilitet for å bytte ut fasader etter hvert som tekniske krav eller andre trender endrer seg.

Innstøpt tekniske anlegg
Et plasstøpt betongkonstruksjon gir store muligheter for å støpe inn tekniske installasjoner slik at man unngår synlig kabling og nedsenket himling. Store jevne flater kan eksponeres mot inneluft og fungere som termiske magasiner for natt- og dagtemperering av bygg. Dette sparer store energimengder i driftsfasen.