FABEKO kontrollordning

Kontrollordning

Sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler

Bransjestyrt kontrollordning
Kontrollordningen eies og drives av FABEKO og består av kontrollvirksomheter, med faglig leder og kontrollører, som er godkjent etter tilsvarende krav som sertifisert sakkyndig virksomhet.
Beskrivelse av ordningen finnes i bransjestandarden.

Bakgrunn
Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene og kjøretøyene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i «Forskrift om utførelse av arbeid», noe bransjen mente de burde vært. FABEKO henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under kravet til sakkyndig kontroll, men svaret var at en slik forskriftsendring ville ta mange år. FABEKOs kontrollordning ble derfor opprettet som en midlertidig ordning.

Søknad om godkjenning
Virksomheter som ønsker godkjenning som kontrollvirksomhet kan søke til FABEKO. Kontrollvirksomheten må innrettes bransjestandardens krav, herunder drives etter et standardisert kvalitetssystem. Slike systemer tilbys blant andre av www.radem.no. FABEKOs revisor gjennomgår søkers systemer herunder kontrollørers opplæring og kompetanse. Kun godkjente virksomheter kan utføre kontroll av utstyr i henhold til FABEKOs bransjestandard. FABEKOs Godkjenningsnemnd har oppgave å revidere og godkjenne de kontrollerende virksomhetene.

Kontrollordningen

Kontrollordningen bygger på Fabeko bransjestandard 3.5 ”Dokumentert sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler”, og er et tilbud til oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid».

Forskriften krever at den som skal utføre kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at disse kravene oppfylles. FABEKOs Kontrollordning er et hjelpemiddel for at arbeidsgiver kan dokumentere dette. Da betongpumper og båndbiler ikke omfattes av krav til sakkyndig kontroll i forskriftens §13-1 har FABEKO, etter ønske fra bransjen, opprettet dette tilbudet som tar sikte på å tilsvare ordningen for sakkyndig kontroll. Bransjestandarden som danner grunnlaget for kontrollordningen er utgitt av FABEKO, som står fullt faglig ansvarlig for dens innhold.

Godkjenning med kontrolloblat

Som godkjent kontrollvirksomhet kommer man inn i ordnede forhold og blir fulgt opp av FABEKO’s godkjenningsnemd. Kontroll kan da utføres og dokumenteres profesjonelt med FABEKO’s kontrollrapport og kontrolloblat, noe som vil være et ekstra kvalitetsstempel på det kontrollerte utstyr.

Krav til kontrollpersonellets kompetanse

Faglig leder og kontrollpersonell må ha fagbrev (eller høyere utdannelse) pluss 12 måneders praksis på den type utstyr som skal kontrolleres. Langvarig praksis kan også godkjennes, etter vurdering av godkjenningsnemden.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning fylles ut sendes FABEKO’s godkjenningsnemd via fabeko@fabeko.no

Kvalitetssystem

Kontrollvirksomheten skal drives etter prosedyrer dokumentert i et standard kvalitetssystem, godkjent av FABEKO, som bestilles ved å kontakte post@radem.no

Godkjente kontrollvirksomheter

Oversikt over godkjente kontrollvirksomheter ligger på FABEKO’s nettsider.

Se Prisliste

 

FABEKO KONTROLLERT

De pumpene som er underlagt FABEKOs kontrollordning er fra 2018 påført et synlig merke som angitt i figuren øverst på siden. I tillegg til dette merket vil maskinen være merket med et godkjenningsoblat som viser til gjennomført årlig kontroll.