FABEKO kontrollordning

Kontrollordning

Sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler

Bransjestyrt kontrollordning
Kontrollordningen eies og drives av FABEKO og består av en kontrollvirksomheter, med faglig leder og kontrollører, som er godkjent etter tilsvarende krav som sertifisert sakkyndig virksomhet.
Beskrivelse av ordningen finnes i bransjestandarden.

Bakgrunn
Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene og kjøretøyene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i bruksforskriften, noe bransjen mente de burde vært. FABEKO henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under kravet til sakkyndig kontroll, men svaret var at en slik forskriftsendring ville ta mange år. FABEKOs kontrollordning ble derfor opprettet som en midlertidig ordning, i påvente av forskriftsendring.

Søknad om godkjenning
Virksomheter som ønsker godkjenning som kontrollvirksomhet kan søke til FABEKO. Kontrollvirksomheten må innrettes bransjestandardens krav, herunder drives etter et standardisert kvalitetssystem. Slike systemer tilbys blant andre av www.radem.no. FABEKOs revisor gjennomgår søkers systemer herunder kontrollørers opplæring og kompetanse. Kun godkjente virksomheter kan utføre kontroll av utstyr i henhold til FABEKOs bransjestandard.

Kontrollordningen

Kontrollordningen bygger på Fabeko bransjestandard 3.5 ”Dokumentert sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler”, og er et tilbud til oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid».

Forskriften krever at den som skal utføre kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes utenfor virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge at disse kravene oppfylles og FABEKOs Kontrollordning er et hjelpemiddel for at arbeidsgiver kan dokumentere dette. Da betongpumper og båndbiler ikke omfattes av krav til sakkyndig kontroll i forskriftens §13-1 har FABEKO, etter ønske fra bransjen, opprettet dette tilbudet som tar sikte på å være fullt på høyde med ordningen for sakkyndig kontroll. Bransjestandarden som danner grunnlaget for kontrollordningen er utgitt av FABEKO, som står fullt faglig ansvarlig for dens innhold.

Godkjenning med kontrolloblat

Som godkjent kontrollvirksomhet kommer man inn i ordnede forhold og blir fulgt opp av FABEKO’s godkjenningsnemd. Kontroll kan da utføres og dokumenteres profesjonelt med FABEKO’s kontrollrapport og kontrolloblat, noe som vil være et ekstra kvalitetsstempel på det kontrollerte utstyr.

Krav til kontrollpersonellets kompetanse

Faglig leder og kontrollpersonell må ha fagbrev (eller høyere utdannelse) pluss 12 måneders praksis på aktuelt utstyr. Langvarig praksis kan også godkjennes, etter vurdering av godkjenningsnemden.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning fylles ut sendes FABEKO’s godkjenningsnemd via fabeko@fabeko.no

Kvalitetssystem

Kontrollvirksomheten skal drives etter prosedyrer dokumentert i et standard kvalitetssystem, godkjent av FABEKO, som bestilles ved innsending av Bestillingsskjema for kvalitetssystem.

Implementering

Det tilbys hjelp til implementering (tilpasning og iverksetting av kvalitetssystem) noe som skjer ved hjelp av konsulent som er godkjent av FABEKO. Dette avtales i forbindelse med levering av kvalitetssystem.

Godkjente kontrollvirksomheter

Oversikt over godkjente kontrollvirksomheter ligger på FABEKO’s nettsider.

Priser 2018

Se Prisliste