Kontrollordning

Sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler

Kontrollordningen

Kontrollordningen bygger på Fabeko bransjestandard 3.5 ”Dokumentert sikkerhetskontroll av Mobilt betongpumpeutstyr og Båndbiler”, og er et tilbud til oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid».

Forskriften krever at den som skal utføres kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes utenfor virksomheten. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge at disse kravene oppfylles.

I og med at betongpumper og båndbiler ikke omfattes av krav til sakkyndig kontroll i forskriftens §13-1 har FABEKO, etter ønske fra bransjen, opprettet dette tilbudet som tar sikte på å være fullt på høyde med ordningen for sakkyndig kontroll.

Bransjestandarden som danner grunnlaget for kontrollordningen er utgitt av FABEKO, som står fullt faglig ansvarlig for dens innhold.

Godkjenning av kontrollvirksomhet

Virksomheter som ønsker å drive kontroll av utstyr innenfor denne kontrollordning, og som tilfredsstiller standardens krav til organisasjon og kontrollpersonellets kompetanse kan søke om godkjenning som kontrollvirksomhet.

Som godkjent kontrollvirksomhet kommer man inn i ordnede forhold og blir fulgt opp av FABEKO’s godkjenningsnemd. Kontroll kan da utføres og dokumenteres profesjonelt med FABEKO’s kontrollrapport og kontrolloblat, noe som vil være et ekstra kvalitetsstempel på det kontrollerte utstyr.

Krav til kontrollpersonellets kompetanse

Faglig leder og kontrollpersonell må ha fagbrev (eller høyere utdannelse) pluss 12 måneders praksis på aktuelt utstyr. Langvarig praksis kan også godkjennes, etter vurdering av godkjenningsnemden.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning fylles ut sendes FABEKO’s godkjenningsnemd.

Kvalitetssystem

Kontrollvirksomheten skal drives etter prosedyrer dokumentert i et standard kvalitetssystem, godkjent av FABEKO, som bestilles ved innsending av Bestillingsskjema for kvalitetssystem.

Implementering

Det tilbys hjelp til implementering (tilpasning og iverksetting av kvalitetssystem) noe som skjer ved hjelp av konsulent som er godkjent av FABEKO. Dette avtales i forbindelse med levering av kvalitetssystem.

Godkjente kontrollvirksomheter

Oversikt over godkjente kontrollvirksomheter ligger på FABEKO’s nettsider.

Priser

Se Prisliste