Medlemmer

Som ordinære medlemmer av foreningen kan etter søknad opptas bedrifter som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge,  og som er godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.

Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester.

Som assosierte medlemmer kan opptas bedrifter og leverandører som er interessert i FABEKOs virksomhet.

Medlemsavgifter

Alle FABEKOs medlemmer deltar i foreningen med en årlig kontingent på kr 500,- pr produksjonsenhet for ordinære medlemmer og pr bedrift for assosierte medlemmer. Faktureres i januar/februar hvert år

I tillegg til medlemskapet i foreningen yter medlemmene et tilskudd til driften av FABEKOs servicekontor og de prosjektene som FABEKO gjennomfører på vegne av medlemmene. Tilskuddet er:

  • Ordinære medlemmer: kr 5000,- + kr 0,80 pr m3 produsert i foregående år eller estimert årsvolum for nyetablerte medlemmer. Tilskuddet gjelder for hver enkel betongfabrikk
  • Assosierte medlemmer: kr 14.000. Tilskuddet gjelder for hvert enkelt selskap eller juridisk enhet som er medlem
  • Pumpegruppa:  kr 2.500,- som inkluderer en betongpumpe. Tilskuddet gjelder for hvert enkelt selskap eller juridisk enhet som er medlem. Det er tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe utover den første

Ordinære medlemmer og assosierte medlemmer faktureres i  januar/februar hvert år.

Medlemmer i Pumpegruppa faktureres i februar hvert år.

Variabelt tilskudd
For medlemmer er den variable delen av tilskuddet basert på produsert volum pr fabrikk. Grunnlaget for denne beregningen er det innrapporterte produksjonsvolumet pr fabrikk som skal være sendt inn til FABEKO før utgangen av januar i påfølgende år. Variabelt tilskudd for nyetablerte medlemmer beregnes av estimert produsert volum for året.

Behandling av volumdata
Det totale akkumulerte produksjonsvolumet for hele landet blir tilgjengelig for medlemmene etter innrapportering, vanligvis i løpet av februar.
Detaljer i statistikken blir behandlet som fortrolig informasjon i følge FABEKOs retningslinjer.

 

Her er medlemslistene:

Betongprodusenter

FABEKOs Pumpegruppe

Assosierte medlemmer