Betongens miljøegenskaper

En artikkelsamling om betong og miljø

Norsk Betongforenings rapport nr 6 er en artikkelsamling om betongens miljøegenskaper. Rapporten inneholder artikler som er publisert i Byggeindustrien gjennom 2018. Artiklene er skrevet som oppdrag fra NBs miljøkomite men forfatterne står selv ansvarlig for innholdet.

Last ned rapporten her

Er tre bedre enn andre bygningsmaterialer? Østfoldforskning, 2005

Gjennomgang av Life Cycle Assessment (LCA)-rapporter som sammenligner miljøegenskaper i betong med tre og andre byggematerialer. Rapportene som er gjennomgått viser ingen forskjeller sett over byggenes livsløp.

Last ned rapporten her.

Mur og betong – de miljøvennlige materialene. byggutengrenser.no, u. år

Egenskapene til mur og betong som byggematerialer. Beskriver hva materialene består av, energibesparelse ved å utnytte materialenes termiske masse, miljøaspekt og hvordan sementindustrien løser et nasjonalt avfallsproblem.

Last ned dokumentet her.

Miljø, mur og betong. byggutengrenser.no, u. år

Enkel og pedagogisk forklaring på hvordan mur og betong kan være av de mest miljøvennlige byggematerialer vi har. Viser materialenes varmelagringsevne, levetid, vedlikehold, mulighet for gjenbruk og evne til CO2-absorpsjon i materialenes levetid.

Last ned miljøbrosjyren her.

Betong for effektive bygninger – fordelene ved termisk masse
European Concrete Platform, 2009

En gjennomgang av hvordan tunge byggematerialer kan utnytte termisk varmelagringsevne og bidra til å redusere energiforbruket og de totale utslippene av klimagasser.

Last ned brosjyren her.

Termisk masse og klimatisering av bygninger. SINTEF

En gjennomgang av hvordan tunge byggematerialer kan bidra til å redusere de totale utslippene av klimagasser ved å redusere bygningens energiforbruk til klimatisering. Veiledning til byggherrer, arkitekter og rådgivende ingeniører.

Last ned brosjyren om Termisk_masse her.

En innføring i termisk masse. Animasjon om bygningers termiske masse, byggutengrenser.no, u. år

En animasjon om hvordan man kan utnytte varmelagringsevnen eller den termiske masse.

Last ned animasjon om termisk masse her.

Mur og betong kontra tre i et livsløpsperspektiv. Østfoldsforskning, 2007

Østfoldforsknings høringssvar på NOU 2006:18 «Et klimavennlig Norge», der de påpeker at CO2-utslipp og energibruk relatert til materialvalg må måles over bygningers livsløp og ta hensyn til funksjonalitet.

Last ned notatet her.

Miljømessige aspekter ved bruk av betong. SINTEF, 2007

SINTEFs høringssvar på NOU 2006:18 «Et klimavennlig Norge» der de påpeker at CO2-utslipp og ­energibruk relatert til materialvalg må måles over bygningers livsløp, baseres på samme funksjonelle enhet og ta hensyn til gjenopptak av CO2 og gjenbruk.

Last ned rapporten fra Sintef her.

Kommentarer til Stortingsmelding nr. 39, (2008–2009), SINTEF, 2009

Kommentarer fra SINTEF Byggforsk til Stortingsmelding nr. 39 (2008–2009) «Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen». SINTEF påpeker bl.a. at levetiden for trebygg må være lengre enn fornyelsen av tre i skogen, dvs. 70– 80 år for at treverk i bygg skal bidra til netto karbonlagring.

Last ned Sintefs kommentar til stortingsmelding nr. 39.

Kommentarer til Stortingsmelding nr. 39, (2008–2009), Evotek AS, 2009

Kommentarer fra Evotek AS til Stortingsmelding nr. 39 (2008–2009) «Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen». Evotek konkluderer med at man må ta hensyn til energiforbruk i driftsfasen og utnytte termisk masse for å redusere energibruk og klimabelastning i bygg.

Last ned Evoteks kommentar til Stortingsmelding nr. 39

Eventuell radon og gammastråling fra betong. SINTEF, 3D0030.01, 2009

Utredning som undersøker om betong bidrar til radon i inneluft eller til skadelig gammastråling. Hovedkonklusjonene er at betong i Norge ikke bidrar til radon og at helserisikoen av gammastråling fra byggematerialer er neglisjerbar.

Last ned FABEKO Notatet vedrørende Radon.

Betong i bygninger – en vurdering av konsekvenser for inneklima og helse.

Byggforsk, prosjektrapport 236, 1998Utredning om sammenheng mellom betong, inneklima og helse. Betong gir ikke forurensnings­konsentrasjoner som overstiger terskler for slimhinneirritasjoner eller annen form for helseskade.

Last ned rapporten fra Byggforsk.