Tiltak mot koronavirus ved betongtransport

Se FABEKOs veileder 25. mars 2020

Hygienetiltak
Transportbedriften legger til rette for effektiv håndvask for sjåfører og bruk av hansker tilpasset ulike arbeidsoperasjoner. Utstyr for håndvask bør finnes i kjøretøyene. Iverksett hyppigere rengjøring av de arealer der sjåfører oppholder seg eller har arbeidsoperasjoner. Legg spesiell vekt på hygienetiltak i  bilen, i eventuelle spiserom og verkstedlokaler. Se veileder fra NLF

Arbeidssoner
Blandeoperatør, laborant og sjåfører bør holdes i ulike området på fabrikken og kommunikasjon bør skje via telefon og via annen digital kommunikasjon. I venteperioder bør sjåfør holde seg i eller i nærheten av bil og ellers minimum 4 meter fra andre personer. Dette gjelder på betongfabrikk og ute på byggeplassen og kan bli endret som følge av myndighetsråd.

Handelsdokumenter
Kjøresedler bør utveksles digitalt slik at sjåfør henter disse dokumentene ut uten direkte kontakt med blandeoperatør. Sjåfør signerer kjøresedler selv på byggeplass og overfører disse digitalt til betongfabrikk og kunde. Dersom ikke annet er mulig, tas det bilde av signert kjøreseddel med mobiltelefon.

På byggeplassen
Sjåføren må forholde seg til de tiltak som er iverksatt mot spredning av Koronavirus på den enkelte byggeplassen.  Sjåfør bør holde seg minimum 4 meter fra andre personer og dette kan bli endret som følge av myndighetsråd. Arbeidere på byggeplassen bes ikke å berøre eller betjene noe utstyr på bilen. Kombipumper behandles som betongpumper- se egen veiledning. Kjøresedler signeres kun av sjåføren, se punktet over.

Kjøring i andre områder og regioner
Dersom biler og/eller sjåfører overføres til andre områder eller regioner enn der transporten vanligvis foregår, bør spesielle tiltak vurderes gjennomført. Dette kan være ekstra rengjøring av bil og utstyr, nye hansker og andre hygieniske tiltak.

Oppdaterte regler for utførelse av transport
Da transport er en samfunnskritisk funksjon, vil det skje hyppig oppdatering av regler for å sikre at forsyningstjenestene skal fungere. Virksomhetens leder må holde seg oppdatert om nye regler og tilpasse seg disse slik at de i størst mulig grad kan opprettholde produksjon og leveranser av betong. FABEKO søker å formidle nye regler etter hvert og noen av disse finnes i punktene under.

Kjøre-/hviletidsbestemmelser
Det er 18. mars innført kjøre-/hviletidsunntak for all transport. Vi tar forbehold om at disse reglene kan bli endret som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Karantenebestemmelser
Karantenebestemmelser for sjåfører kan du lese mer om hos Norges Lastebileier-Forbund. Det er utgitt nye bestemmelser 17. mars som fritar sjåfører for karantene. Etter konferering med NLF rundt hvordan karanteneregler for sjåfører skal forstås, er det viktig å være klar over at det er virksomhetens leder som må holde seg oppdatert om- og tar avgjørelser om bedriftens karanteneregler

FABEKO gir imidlertid 18/3 følgende råd med bakgrunn i myndighetenes avklaringer 17/3:

  • sjåfører som er kommet fra utlandet er fritatt for karantene i sin jobb som sjåfør i betongtransport og betongpumping- uansett om de er kommet tilbake fra hjemmet, fra kurs eller fra fritidsreise
  • sjåfører som er kommet fra utlandet som nevnt i punktet over, må være i karantene i sin fritid
  • FABEKO anser betongleveranser som samfunnskritisk transport i de tilfeller stans i betongleveransene fører til at arbeidet på viktige bygge- og anleggsplasser stopper opp

Utvidet førerrett
Vegvesenet nå gjort ytterligere tilpasninger for å møte utfordringene i koronakrisen. Alle tungbilsjåfører, yrkessjåfører og utrykningssjåfører får nå seks måneder lagt til på utløpsdatoen på førerretten. I tillegg åpnes det for godkjenning av kjøretøy med samfunnskritisk betydning.

Tilbake til FABEKOs koronaråd

Vi tar forbehold om at FABEKOs råd kan bli endret som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Nyhetsbrev fra Norges Lastebileier-Forbund
Torsdag 19. mars
Fredag 20. mars
Mandag 23.mars
Tirsdag 24.mars
Onsdag 25.mars
Torsdag 26.mars