Sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr, båndbiler og teleskoprenner

Kontrollordningen eies og drives av FABEKO og består av flere landsdekkende kontrollvirksomheter, med faglig leder og kontrollører, som er godkjent etter tilsvarende krav som sertifisert sakkyndig virksomhet.

Beskrivelse av ordningen finnes i bransjestandarden. Kontrollordningen tar i løpet av september 2020 i bruk det digitale Maskinregisteret gjennom portalen reginn.no. Ordningen utvikles og driftes gjennom Stiftelsen Sentralregisteret 

Fra 1. januar 2021 vil alle nye kontroller bli utført gjennom Maskinregisteret. Det vil derfor være en periode i første del av året der noen maskiner bærer kontrolloblater fra den tidligere kontrollordningen fram til neste årlige kontroll.

Varsling av avvik som hjelp til kontinuerlig forbedring

FABEKO ønsker å opprettholde en kontinuerlig forbedring av kontrollordningen. Dersom maskinbruker, kontrollerende virksomhet eller andre mener å avdekke mangler i kontrollordningen, uklare forhold eller feil bruk av ordningen, kan dette meldes til FABEKO. FABEKO vil forelegge saken for Godkjenningsnemnda og gi tilbakemelding om nemndas vurderinger. Meldinger kan sendes på epost til fabekokontroll@betongfokus.no eller på mobil 911 79 109. Godkjenningsnemda vil behandle alle innspill fortrolig dersom dette ønskes av melder.

Bakgrunn

Kontrollordningen kom i gang i 2006 fordi disse maskinene og kjøretøyene ikke var omfattet av kravet til sakkyndig kontroll i «Forskrift om utførelse av arbeid», noe bransjen mente de burde vært. FABEKO henvendte seg til Arbeidstilsynet for å få maskinene inn under kravet til sakkyndig kontroll, men svaret var at en slik forskriftsendring ville ta mange år. FABEKOs kontrollordning ble derfor opprettet som en midlertidig ordning.

Kontrollordningen bygger på FABEKO bransjestandard 3.8 ”Dokumentert sikkerhetskontroll av Mobilt Betongpumpeutstyr, Båndbiler og Teleskoprenner”, og er et tilbud til oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i «Forskrift om utførelse av arbeid». Forskriften krever at den som skal utføre kontroll skal ha fått nødvendig opplæring, at kontrollen skal dokumenteres og at dokumentasjon skal følge med når utstyret brukes. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at disse kravene oppfylles. FABEKOs Kontrollordning er et hjelpemiddel for at arbeidsgiver kan dokumentere dette. Da betongpumper og båndbiler ikke omfattes av krav til sakkyndig kontroll i forskriftens §13-1 har FABEKO, etter ønske fra bransjen, opprettet dette tilbudet som tar sikte på å tilsvare ordningen for sakkyndig kontroll. Bransjestandarden som danner grunnlaget for kontrollordningen er utgitt av FABEKO, som står fullt faglig ansvarlig for dens innhold.

FABEKOs bransjestandard

De pumpene som er underlagt FABEKOs kontrollordning er påført et synlig merke. Fra høsten 2020 tar FABEKO i bruk det digital Maskinregisteret med regstreringsmerke som angitt i bildet øverst på siden. I forbindelse med innføringen av Maskinregisteret er bransjestandarden oppdatert i utgave 3.7.

Siste versjon (3.8) av FABEKO bransjestandard er datert 1.10.2023