Virksomheter som ønsker godkjenning som kontrollvirksomhet kan søke til FABEKO. Kontrollvirksomheten må innrettes bransjestandardens krav, herunder drives etter et standardisert kvalitetssystem. Slike systemer tilbys blant andre av www.radem.no. FABEKOs revisor gjennomgår søkers systemer herunder kontrollørers opplæring og kompetanse. Kun godkjente virksomheter kan utføre kontroll av utstyr i henhold til FABEKOs bransjestandard. FABEKOs Godkjenningsnemnd har oppgave å revidere og godkjenne de kontrollerende virksomhetene.

Som godkjent kontrollvirksomhet kommer man inn i ordnede forhold og blir fulgt opp av FABEKO’s godkjenningsnemd. Kontroll kan da utføres og dokumenteres profesjonelt med FABEKO’s kontrollrapport og kontrolloblat, noe som vil være et ekstra kvalitetsstempel på det kontrollerte utstyr.

Kostnader

Kostnader for kontrollerende virksomheter for deltakelse i FABEKOs kontrollordning er nært knyttet til revisjon av virksomheten. Se kostnader her

Krav til kontrollpersonellets kompetanse

Faglig leder og kontrollpersonell må ha fagbrev (eller høyere utdannelse) pluss 12 måneders praksis på den type utstyr som skal kontrolleres. Langvarig praksis kan også godkjennes, etter vurdering av godkjenningsnemden.

Søknad om godkjenning

Søknad om godkjenning fylles ut sendes FABEKO’s godkjenningsnemd via fabeko@fabeko.no

Kvalitetssystem

Kontrollvirksomheten skal drives etter prosedyrer dokumentert i et standard kvalitetssystem, godkjent av FABEKO, som bestilles ved å kontakte post@radem.no